Santral Kontrol Teknolojileri

-A +A

Hakkında

Santral Kontrol Teknolojileri (SKT) Grubu, Hidroelektrik Enerji Santrallerin Rehabilitasyonu ve Yenilenebilir Enerji-Akıllı Şebekeler olmak üzere iki temel alanda faaliyet göstermektedir.

Yıllık enerji ihtiyacının her 10 senede bir iki katına çıktığı ülkemizde hidroelektrik enerji kaynaklarının etkin kullanımı yüksek önem taşımaktadır. Artan enerji ihtiyacının karşılanması ve fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik santrallerinin kurulumu ve mevcut santrallerin rehabilitasyonu kabiliyetlerinin kazanılması son derece önemlidir. SKT Grubu, yürürlükte olan HES rehabilitasyon projeleri kapsamında yerli bilgi, kabiliyet ve yetişmiş araştırmacı birikiminin kazanılması için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını maliyetlerinin geleneksel kaynaklarla rekabet edebilecek seviyelere inmesi ve çevreye olumsuz etkilerinin az olması sebebiyle artan bir hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak bu kaynakların sahip oldukları belirsizlikler nedeniyle üretim programları geleneksel yöntemlerle yapılamamakta, yeni tip şebekelere ve yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. SKT Grubu, yenilebilir enerji kaynaklarının şebeke bağlantı analizlerini ve bağlantısını (özellikle Fotovoltaik sistemler), bu kaynakların çift yönlü veri ve enerji iletimi sağlayan akıllı şebeke yapılarını siber güvenlik ve haberleşme standartları kavramlarını da içererek incelemektedir.

Devam eden projeler

Hidroelektrik santral rehabilitasyon projeleri

 • Keban HES Türbin Çarkı Rehabilitasyon Fizibilitesi Projesi (Başlangıç: 2018); Keban HES türbinlerinin mevcut durumlarının HAD analizi kullanılarak incelenmesini, türbin kısımlarının ayrı ayrı verimlerinin hesaplanmasını, olası rehabilitasyon durumunda potansiyel verim artışlarının hesaplanmasını ve fizibilite hesapları yapılarak rehabilitasyon için tasarım noktası belirlenmesini amaçlar. (Daha fazla bilgi)
 • Berke HES Kontrol Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi (Başlangıç: 2018); mevcut SCADA sisteminde yer alan santral kontrol seviyesi ve yerel kontrol seviyesi bileşenlerinin günümüzün en son teknolojisine sahip ürünlerle değiştirilmesini, Sekonder Frekans Kontrol sistemine katılımı sağlayacak mevcut sistemlerin adaptasyonunu ve santrale ait otomasyon bilişim sistemlerinin siber güvenlik işlerinin yapılmasını kapsamaktadır. (Daha fazla bilgi)
 • Keban HES Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi (Başlangıç: 2017); Keban HES’te yer alan 8 adet ünite, şalt ve ortak bölümlerine ait kontrollerin otomatik hale getirilerek santral SCADA sisteminin kurulmasını, her bir üniteye ait hız regülatörü sistemi, ikaz sistemi, yatak yağlama ve soğutma sistemi ile koruma ve senkronizasyon sisteminin tamamen son teknoloji ürünlerle yenilenmesini içermektedir. (Daha fazla bilgi)
 • Deriner Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu Projesi (Başlangıç: 2017); Deriner HES’te bulunan 4 adet ünite, şalt, yardımcı sistemler ve gövde bölümlerdeki yerel kontrol sistemleri ile santral kontrol odası’nda yer alan iş istasyonları ve ilgili ekipmanın, yeni yerel kontrol sistemleri ve kontrol odası ekipmanı ile yenilenmesini içermektedir. Proje kapsamında santrale ait otomasyon bilişim sistemlerinin güvenli bir şekilde işletimini sağlayacak sistem sürekliliği ve siber güvenlik işleri de yapılmaktadır. (Daha fazla bilgi)
 • Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi Projesi (MİLHES, Başlangıç: 2015); milli olanaklar kullanılarak, hidroelektrik santrallerin verimliliğini ve emre amadeliğini artıracak şekilde, düşey tip Francis türbin, senkron jeneratör, hız regülatörü, ikaz sistemi ve SCADA sisteminin tasarlanmasını, üretilmesini ve devreye alınmasını amaçlamaktadır. (Daha fazla bilgi)

 

Akıllı şebeke ve yenilenebilir enerji projeleri

 • Quintuple Helix Approach to Targeted Open Innovation in Energy, Water, Agriculture in The South Mediterranean Neighborhood Projesi (5TOI_4EWAS, AB U2020 projesi, Başlangıç: 2016); Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Birliği’nin ilgi alanı ve kritik önem verdiği Enerji, Su ve Tarım alanlarında ulusal ve uluslararası mevcut durum değerlendirmesi yaparak, olası ortak ARGE çalışmalarının geliştirilmesi ve artırılması için teknik ve yönetmelik bazında yapılabilecek iyileştirmelerin analiz edilmesi ve tanımlanması amaçlar. (Daha fazla bilgi) (Proje web sitesi)
 • Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi (MİLGES, Başlangıç: 2015); Türkiye’nin fotovoltaik temelli güneş enerjisi santral ekipman ihtiyaçlarını kendi teknolojisi ile üreten bir ülke haline gelebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve pilot uygulama olarak 10 MW kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali kurulmasını hedeflemektedir. (Daha fazla bilgi) (Proje web sitesi)

 

Tamamlanan projeler

Hidroelektrik santral rehabilitasyon projeleri

 • Batman HES Kontrol Sistemleri Yazılım Geliştirme ve İkaz Sistemi Rehabilitasyonu Projesi (2014-2017); Batman HES’te bulunan 4 adet ünite için yerel kontrol sistemi, hız regülatörü sistemleri, statik ve dinamik ikaz sistemleri, santral ortak kontrol sistemi ve SCADA sistemi tasarlanmasını ve yenilenmesini kapsar. Bu projede mevcut donanım çoğunlukla korunarak yalnızca yazılım geliştirme yapılarak düşük maliyetli HES rehabilitasyonu açısından diğer santrallere örnek olmuştur. (Daha fazla bilgi)
 • Kadıncık 1-2 HES Rehabilitasyon İşleri Projesi (2015-2017); Kadıncık I-II HES’lerin, hız regülatörü, ikaz sitemi, koruma ve senkronizasyon sisteminin yenilenerek, santralin birincil frekans kontrolü, reaktif güç desteği, vb. güncel şebeke yardımcı hizmetlerine katkı sağlamasını ve santral veriminin artırılmasını amaçlar. Ayrıca Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri ile santrallerde yapılması muhtemel türbin yenilenmesi işlerinin fizibilitesi ve yenileme seçenekleri de proje kapsamında raporlanmıştır. (Daha fazla bilgi)
 • Seyhan 1 HES Rehabilitasyonu İşleri Projesi (2015-2017); Seyhan I HES’in, eski hız regülatörü, ikaz sitemi, koruma ve senkronizasyon sisteminin yenilenerek, santralin birincil frekans kontrolü, reaktif güç desteği, vb. güncel şebeke yardımcı hizmetlerine katkı sağlamasını ve santral veriminin ve emre amadeliğinin artırılmasını amaçlar. (Daha fazla bilgi)
 • Hasan Uğurlu HES Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analizi Projesi (2015-2016); Hasan Uğurlu HES’de gözlemlenen, çarkın ters basınca maruz kalması ve titreşimli çalışması problemlerinin sebebinin araştırılmasını, türbin verimliliğin artırılmasını ve kavitasyon/titreşim sorunlarının giderilmesine yönelik önerilerin sunulmasını amaçlar. (Daha fazla bilgi)
 • Karkamış HES SCADA Rehabilitasyonu ve Haberleşme Sistemleri Projesi (2013-2015); Santralde yer alan 6 adet ünite, şalt ve ortak bölümlerdeki yerel kontrol sistemleri ile santral kontrol odasında yer alan iş istasyonları ve ilgili ekipmanın, yeni yerel kontrol sistemleri ve kontrol odası ekipmanı ile yenilenmesini içerir. (Daha fazla bilgi)
 • Gezende HES Kontrol Sistemleri Rehabilitasyonu Projesi (2011-2013); mevcut hız regülatörünün ve türbin koruma sisteminin bütün ünitelerde yeni hız regülatörü ve türbin koruma sistemi ile değiştirilmesini ve 1. ile 3. Ünitelerdeki mevcut otomatik gerilim regülatör ve statik ikaz sistemlerinin yenilenmesini içermektedir. (Daha fazla bilgi
 • Küçük ve Orta Ölçekli Hidroelektrik Santraller için Kontrol-Kumanda, Ölçme ve Koruma Sistemi Tasarımı, Geliştirme ve Prototip Üretimi Projesi (HESKON, 2006-2009); iki adet 10-100MW kapasiteli üniteye sahip hidroelektrik santralin örnek olarak seçilmesi ve bu santralin kontrol sisteminin tasarlanmasını amaçlar. Proje kapsamında, bir hidroelektrik santrale ait cebri boru, türbin-hız regülatörü, jeneratör ikaz sistemi, şalt sahası alt sistemleri gözlenip kontrol edilmekte ve güç üretimi yönetilmektedir. (Daha fazla bilgi

 

Akıllı şebeke ve yenilenebilir enerji projeleri

 • European Liaison on Electricity grid Committed Towards long-term Research Activities Projesi (ELECTRA IRP, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, 2013-2018); gelecekteki elektrik şebeke yapılarını radikal bir biçimde inceleyerek bu şebekelerin yan hizmetler ve market fonksiyonlarını gerçekleştirecek kontrol yapılarının geliştirilmesi ve test edilmesini amaçlar. SKT Grubu, projede gelecekteki gerilim kontrol yapılarının geliştirilmesi, kontrol kullanım senaryolarının SGAM haritalandırılması, siber güvenlik ve standartlar ve projede önerilen Web-of-Cells şebeke yapısı için adaptif koruma algoritmaları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. (Daha fazla bilgi) (Proje web sitesi)
 • Fotovoltaik Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Projesi (2011-2016); Suudi Arabistan’da dağıtık PV sistemleri için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü geliştirilmesini, test edilmesini ve uygulanmasını amaçlar. Önerilen sistemin gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarımın yapılması, üretilmesi ve deneme olarak işletilmesi tamamıyla SKT Grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede geliştirilen akıllı şebeke kontrolcüsü Ağustos 2015 tarihinden itibaren Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde çalışmaktadır. (Daha fazla bilgi)
 • Integrated Research Programme on Wind Energy Projesi (IRPWIND, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, 2013-2018); Avrupa’da rüzgar alanında belirli bir yetkinliğe sahip 24 araştırma kuruluşu ve üniversitenin rüzgar alanındaki ARGE çabalarının bütünleştirilip bunların koordine edilmesini amaçlar. (Daha fazla bilgi) (Proje web sitesi)
 • Empowering Trans-Mediterranean Renewable Energy Research Alliance for Europe 2020 Challenges Projesi (ETRERA 2020, AB 7. Çerçeve Programı Projesi, 2013-2016); Avrupa-Akdeniz bölgesinin gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı teknolojilerin geliştirilmesini ve uygulamalarını desteklemek için, bölge içerisindeki mevcut araştırma-geliştirme işbirliği ağını güçlendirmek ve yeni işbirlikleri yaratmak amacıyla oluşturulmuş AB koordinasyon projesidir. (Daha fazla bilgi)
 • Protection of Power Electronically Interfaced LV Distributed Generation Networks Projesi (PRONET, AB ERANET Projesi, 2013-2016); dağıtık enerji üretime sahip dağıtım şebekeleri için adaptif koruma stratejisi geliştirilmesini amaçlar. Proje kapsamında, çift yönlü yük akışı içeren dağıtım şebekeleri için adaptif aşırı akım koruma yapısı geliştirilmiş, benzetimi yapılmış ve NI-PXI platformu üzerinde HIL testleri gerçekleştirilmiştir. (Daha fazla bilgi)
 • TÜBİTAK Dağıtım Otomasyon Sistemi Projesi (TÜDOSİS, 1996-2006); elektrik dağıtım şebekeleri için uluslararası standartlarda, açık sistem mimarisiyle uyumlu bir SCADA sistemi tasarlama ve sistemin ana cihazı olan uzak terminal üniteleri (RTU), hiyerarşik iletişim yapısı ve kumanda-kontrol merkezi yazılımı geliştirmeyi amaçlar. Projede geliştirilen sistem 400’ü aşkın trafo merkezinde kurulmuş ve başarıyla devreye alınmıştır. (Daha fazla bilgi)