Güç Sistemleri Bilgi Teknolojileri

-A +A

Enerji Enstitüsü Güç Sistemleri Bilgi Teknolojileri Grubu; elektrik şebekesi ve yenilenebilir enerji santralleri (rüzgar ve hidroelektrik santralleri) için geniş ölçekli uzaktan izleme, raporlama, tahmin ve optimizasyon sistemleri (yazılım ve donanım bileşenleriyle birlikte) tasarlamakta, geliştirmekte, işletmeye almakta ve sonrasında her türlü teknik destek hizmetini yürütmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

PROJELER

Güncel Projeler

 1. Güç Kalitesi (Elektriksel Kalite) ve Şebeke İzleme Sistemi Projesi (2021 - 2025): Geliştirilecek olan Elektriksel Kalite ve Şebeke İzleme Sistemi (EKAŞ) ile iletim ve dağıtım ana fiderleri dâhil elektrik şebekesine ait verilerin otomatik olarak toplanması ve depolanması, tüm şebekenin bütünsel bir yapıda izlenebilmesi, verilerin yapay zekâ yöntemleri dâhil çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi ve gerekli raporların bu sistem tarafından otomatik üretilmesi amaçlanmaktadır.
   
 2. ATHOM Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi (2020 - 2026): Seyhan Havzası için geliştirilmiş ve devreye alınmış ATHOM sisteminin yeni tahmin ve optimizasyon modelleri ile geliştirilerek, ülkemizin en büyük akarsu havzalarını içeren Fırat-Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Ceyhan havzalarına da yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

   

 3. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Projesi (2016 - 2021): Seyhan Havzası pilot havza seçilerek baraj ve hidroelektrik santrallere (HES) gelecek su akımının tahmin edilmesini ve buna bağlı olarak hem taşkın hem de enerji amaçlı işletme politikalarının baraj ve havza ölçeğinde yapılmasını ve Web-tabanlı kullanıcı arayüz yazılımı ile tüm çıktılara erişimi sağlayan geniş ölçekli bir sistemdir.

  ATHOM Broşür
   

 4. Rüzgâr İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Sistem İyileştirme Projesi (2020 - 2022): Projenin amacı mevcut RİTM sistem bileşenlerinin proje süresi boyunca sorunsuz çalışmasının sağlanması, fiziksel sunucuların sanal sunucu ortamına taşınarak altyapının iyileştirilmesi, sisteme yeni hava tahmin kaynaklarının eklenerek tahmin performansının ve aralığının artırılmasıdır (www.ritm.gov.tr).
   

RİTM Broşür

Rüzgar Gücü Çözümleyicisi broşürü.pdf

 1. Technology Collaboration Project for Developing a 7-Feeder Power Quality Analyzer (2019 - 2021): Bu projenin amacı Suudi Arabistan KACST Kurumu ile beraber geliştirilmiş olan ve IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15 standartlarına uygun yüksek doğruluk ve hassasiyette ölçüm yapabilen güç kalitesi analizöründen elde edilen bilgi birikimi ile, gerilim kanalları ortak 7 adet fideri aynı anda ölçecek bir güç kalitesi analizörü geliştirilmesidir.

Tamamlanmış Projeler

 1. Güç Kalitesi Milli Projesi - Güç Kalitesi İzleme Alt Projesi (2006 - 2010): Proje kapsamında geliştirilen Güç Kalitesi İzleme Sistemi; proje kapsamında milli ve yerli olarak geliştirilen güç kalitesi çözümleyicileri yoluyla elektrik şebekesinden senkron şekilde güç kalitesine yönelik elektriksel büyüklüklerin toplanarak merkezi bir veri tabanında saklanmasına ve ilgili kullanıcı ara yüzleri yoluyla izlenmeleri, analiz edilmeleri ve raporlanmalarına imkan sağlamaktadır.
   
 2. Fazör Ölçüm Birimi (PMU) Projesi (2010 - 2010): Güç Kalitesi Milli Projesi kapsamında geliştirilen güç kalitesi çözümleyicilerinin ölçüm yazılımları geliştirilerek 100 ms.’lik ortalamalar halinde fazör verilerini de hesaplaması ve böylelikle aynı zamanda fazör ölçüm birimi (Phasor Measurement Unit - PMU) olarak da çalışabilmesi sağlanmıştır.
   
 3. Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Gücün İzlenmesi ve Tahmini (RİTM) Projesi (2010 - 2015): RİTM Projesi ile ülkemizdeki Rüzgâr Enerji Santrallerinde (RES) üretilen gücün çok kısa (0-6 saat) ve kısa (6-48 saat) dönemler için çeşitli fiziksel, istatistiksel ve hibrit yöntemlerle tahmin edilmesini ve bu tahmin edilen güç verilerinin gerçekleşen üretimlerle birlikte izlenebilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
   
 4. Technology Collaboration Project for Power Quality Monitoring (2013 - 2017): Bu projede Güç Kalitesi Milli Projesi ve devam projelerinden elde edilen AR-GE deneyimi ve yazılım-donanım bilgisinin teknoloji transfer projesi yoluyla Suudi Arabistan’ın KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) adlı kurumuna aktarılması hedeflenmiştir. 

YAYINLAR

 1. Buhan, S., Küçük, D., Çinar, M.S., Güvengir, U., Demirci, T., Yilmaz, Y., Malkoç, F., Eminoğlu, E., Yildirim, M.U., “A scalable river flow forecast and basin optimization system for hydropower plants”. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 11(4), pp. 2220-2229, 2020.
   
 2. Küçük, D., Gezer, D. “Enerji Alanındaki Tahmin Problemleri için Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması”. Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu, 2020.
   
 3. Buhan, S., Küçük, D., Çınar, M. S., Malkoç, F., Yıldırım, M. “Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Projesi: Güncel Gelişmeler”. Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu, 2020.
   
 4. Özkan, M. B., Küçük, D., Buhan, S., Demirci, T., Karagoz, P. “Large-Scale Renewable Energy Monitoring and Forecast Based on Intelligent Data Analysis”. V. Kharchenko and P. Vasant (Ed.), Handbook of Research on Smart Computing for Renewable Energy and Agro-Engineering (syf. 53-77). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1216-6.ch003, 2020.
   
 5. Arslan, Y., Küçük, D., Eren, S., Birtürk, A. “Clustering River Basins Using Time-Series Data Mining on Hydroelectric Energy Generation”. In Proceedings of the International Workshop on Data Analytics for Renewable Energy Integration (DARE) of ECML/PKDD 2018. Dublin, Ireland. W. L. Woon et al. (Eds.): DARE 2018, LNAI 11325, pp. 103-115, 2018.
   
 6. Arslan, Y., Şimşek Dilbaz, A., Ertekin, Ş., Karagoz, P., Birtürk, A., Eren, S., Küçük, D. “Short-Term Electricity Consumption Forecast Using Datasets of Various Granularities”. In Proceedings of the International Workshop on Data Analytics for Renewable Energy Integration (DARE) of ECML/PKDD 2018. Dublin, Ireland. W. L. Woon et al. (Eds.): DARE 2018, LNAI 11325, pp. 116-126, 2018.
   
 7. Özkan, M. B., Güvengir, U., Küçük, D., Seçen, A. Ü., Buhan, S., Demirci, T., Bestil, A., Er, C., Karagöz, P. “Probabilistic Wind Power Forecasting by Using Quantile Regression Analysis”. In Proceedings of the International Workshop on Data Analytics for Renewable Energy Integration (DARE) of ECML/PKDD 2017. Skopje, Macedonia. W. L. Woon et al. (Eds.): DARE 2017, LNCS 10691, pp. 72-82, 2017.
   
 8. Eren S, Küçük D, Ünlüer C, Demircioğlu M, Yanık Y, Arslan Y, Özsoy B, Güverçinci AH, Elma İ, Tanıdır Ö, Ölmez YC, Sönmez, S. A ubiquitous Web-based dispatcher information system for effective monitoring and analysis of the electricity transmission grid. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 86:93-103, 2017.
   
 9. Buhan S, Özkazanç Y, Çadırcı I. Wind pattern recognition and reference wind mast data correlations with NWP for improved wind-electric power forecasts. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2016;12(3):991-1004.
   
 10. Buhan S, Çadırcı I. Multistage wind-electric power forecast by using a combination of advanced statistical methods. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2015;11(5):1231-1242.
   
 11. Özkan MB, Karagöz P. A novel wind power forecast model: Statistical hybrid wind power forecast technique (SHWIP). IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2015;11(2):375-387.
   
 12. Güder M, Salor Ö, Çadırcı I, Özkan MB, Altıntaş, E. Data mining framework for power quality event characterization of iron and steel plants. IEEE Transactions on Industry Applications. 2015;51(4):3521-3531.
   
 13. Küçük D. A high-level electrical energy ontology with weighted attributes. Advanced Engineering Informatics. 2015;29(3):513-522.
   
 14. Atalık T, Doğan M, Demirci T. Design and implementation of an identifier system for inter-area power oscillations. Electric Power Systems Research. 2015; 122:86-95.
   
 15. Terciyanlı E, Demirci T, Küçük D, Saraç M, Çadırcı I, Ermiş M. Enhanced nationwide wind-electric power monitoring and forecast system. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2014;10(2):1171-1184.
   
 16. Atalık T, Çadırcı I, Demirci T, Ermiş M, İnan T, Kalaycıoğlu AS, Salor Ö. Multipurpose platform for power system monitoring and analysis with sample grid applications. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2014;63(3):566-582.
   
 17. Küçük D, Arslan Y. Semi-automatic construction of a domain ontology for wind energy using Wikipedia articles. Renewable Energy. 2014; 62:484-489.
   
 18. Küçük D, Salor Ö, Güder M, Demirci T, İnan T, Akkaya Y, Çadırcı I, Ermiş M. Assessment of extensive countrywide electrical power quality measurements through a database architecture. Electrical Engineering. 2013;95(1):1-19.
   
 19. Terciyanlı A, Açık A, Çetin A, Ermiş M, Çadırcı I, Ermiş C, Demirci T, Bilgin H.F. Power quality solutions for light rail public transportation systems fed by medium-voltage underground cables. IEEE Transactions on Industry Applications. 2012;48(3):1017-1029.
   
 20. Küçük D. Güç kalitesi çalışmalarında bilgisayar mühendisliğinin rolü. EMO Bilimsel Dergi. 2011;1(2):83–88.
   
 21. Demirci T, Kalaycıoğlu, A, Küçük D, Salor, Ö, Güder, M, Pakhuylu, S, Atalık, T, İnan, T, Çadırcı I, Akkaya, Y, Bilgen, S, Ermiş M. Nationwide real-time monitoring system for electrical quantities and power quality of the electricity transmission system. IET Generation, Transmission and Distribution. 2011;5(5):540-550.
   
 22. Küçük D, İnan, T, Salor, Ö, Demirci T, Akkaya, Y, Buhan S, Boyrazoǧlu, B, Ünsar, Ö, Altıntaş, E, Haliloğlu, B, Çadırcı I, Ermiş M. An extensible database architecture for nationwide power quality monitoring. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2010;32(6):559-570.
   
 23. Salor Ö, Gültekin B, Buhan S, Boyrazoǧlu B, Inan T, Atalık T, Açık A, Terciyanlı A, Ünsar Ö, Altıntaş E, Akkaya Y, Özdemirci E, Çadırcı I, Ermiş M. Electrical power quality of iron and steel industry in Turkey. IEEE Transactions on Industry Applications. 2010;46(1):60-80.
   
 24. Küçük D, Salor Ö, İnan T, Çadırcı I, Ermiş M. PQONT: a domain ontology for electrical power quality. Advanced Engineering Informatics. 2010;24(1):84-95.
   
 25. Salor Ö, Buhan S, Ünsar Ö, Boyrazoǧlu B, Altıntaş E, Atalık T, Haliloǧlu B, İnan T, Kalaycıoǧlu A, Terciyanlı A, Açık A, Demirci T, Özdemirci E, Çadırcı I, Ermiş M. Mobile monitoring system to take nationwide PQ measurements on electricity transmission systems. Measurement. 2009;42(4):501-515.
   
 26. Alboyacı B, Dursun B, Buhan S, Boyrazoğlu B. Power quality measurements performed on wind farms in Turkish power system. International Journal of Distributed Energy Resources. 2009;5(1):41-53.