Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Yakıt Analiz, LPG ve Gaz Analizleri Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR, AMBALAJ VE MİKTARLAR                                                                

KÖMÜR NUMUNELERİ: Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü vb.) numuneleri 2 kg’dan az 10 kg’dan fazla olmamalı ve numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

BİYOKÜTLE NUMUNELERİ: Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı, numunelere ön kurutma işlemi uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (arıtma çamuru, tavuk gübresi, mısır sapı, pamuk sapı gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

PETROL ÜRÜNÜ NUMUNELERİ: Fuel-oil, benzin, jet yakıtı gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel ve motorin numuneleri 4 litre’den az olmamalı,  numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır. Benzin numunelerinde, numune şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. Numunenin cinsi (fuel-oil no:6, özel kalorifer yakıtı, normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu, numunenin alınış tarihi ve saati gibi) numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır.

Gümrük numunelerinde Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numuneler teslim edilirken numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)  ay boyunca saklanır.

GAZ NUMUNELERİ: Gaz numunelerinin mümkünse asgari 4-5 bar basınçta olmak üzere, 500 cc. ve üzeri paslanmaz çelikten, ¼ inç (6,35 mm) boru bağlantı yapmaya müsait vana çıkışlı, manometreli numune kaplarına alınmalıdır. Gaz numunelerinin sızdırmazlığı ve analize uygun yeterli basınçta olduğu kontrol edilmelidir. Analizi istenen numuneler kontrol için en az 2  adet numune kabı ile gönderilmelidir. Çelik, paslanmaz, basınçlı ve sızdırmaz özellikli gaz numune tüplerin tedarik edilememesi durumunda gaz numunesi, tedlar bag olarak tariflendirilen sızdırmaz özellikli polimerik gaz numune torbası içerisine doldurularak en az 2 adet olacak şekilde gönderilmelidir.

Resmi kurumlar tarafından gönderilen petrol ürünü, gaz ve kömür numunelerinde numune mühürlü ise mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir.

YAKIT PİLİ  NUMUNELERİ: Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin

E-posta: enerji.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 93

 

Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı

KÖMÜR ANALİZİ

E1

Toplam kükürt tayini* (ASTM D 4239)

345 TL

E3

Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 5865)

420 TL

E4 

Alt ısıl değer tayini* (ASTM D 5865, ISO 1928) 

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül ,toplam kükürt analizleri yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

1.620 TL

E5 

Nem tayini* (ASTM D 3173, ASTM D 7582)

285 TL

E6 

Uçucu madde tayini* (ASTM D 3175, ASTM D 7582)

285 TL

E7

Kül tayini* (ASTM D 3174, ASTM D 7582)

285 TL

E8

Serbest kabarma endeksi * (ASTM D 720)

240 TL

E48

Külde kükürt tayini (ASTM D 4239)

630 TL

E49

Örnek hazırlama* (ASTM D 2013)

270 TL

E198

Kül ergime sıcaklığı tayini   (ASTM D 1857)

1.050 TL

E199

Elementel analiz (C,H,N-O)** (ASTM D 5373)

1.200 TL

E305

Oksijen tayini (CHN, kül, nem, kükürt analiz sonuçları ile hesaplanır.)

2.115 TL

E261

Yetki Belgesi Kapsamındaki Kömür Analizi “2020 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi”ne göre belirlenecektir.

1.260 TL

 
 

Not: **Toplam kükürt analizi, nem ve kül analizi ile birlikte yapıldığında elementel oksijen değeri de verilebilir.

BİYOKÜTLE ANALİZİ

E195

Örnek hazırlama 

375 TL

E196

Kısa analiz (nem, uçucu, kül) tayini 

825 TL

E197

Toplam kükürt tayini 

405 TL

E251

Kül ergime sıcaklığı tayini 

1.200 TL

E252

Elementel analiz (C,H,N)

1.200 TL

E253

Üst ısıl değer tayini 

420 TL

E254

Alt ısıl değer tayini

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül,  toplam  kükürt, elementel analiz yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

2.850 TL

E276

Klor Tayini

150 TL

E306

Oksijen Tayini (CHN, Kül, Nem, Kükürt , Klor analiz sonuçları ile hesaplanır.)

2580 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Sıvı Yakıt Analiz Laboratuvarı

BENZİN ANALİZİ  (TS EN 228 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)  

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)    

180 TL

E11

Doktor testi*  (TS 2884)  

120 TL

E12

Kurşun tayini* (EN 237, TS EN 237)    

340 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN 20846)   

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)    

340 TL

E15

Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)           

240 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı testi * (EN ISO 7536, TS 2646 EN ISO 7536, ASTM D 525)   

210 TL

E17

Oktan sayısı RON* (ASTM D 2699, ISO 5164, TS EN ISO 5164)  

500 TL

E18

Oktan sayısı MON* (ASTM D 2700, ISO 5163, TS EN ISO 5163)   

500 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)                       

85 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553) 

575 TL

E52

Buhar kilitlenme indeksi* (TS EN 228)

(Distilasyon ve Reid Buhar Basıncı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)  

265 TL

E53

Oksijenli bileşiklerin tayini* (EN 13132, TS EN 13132) 

480 TL

E54

Benzen tayini *(GC metodu ile) (EN 12177, TS EN 12177)      

220 TL

E131

Buhar basıncı tayini (DVPE)* (EN 13016-1, TS EN 13016-1)  

85 TL

E256

Görünüm* (İşletme içi metot)                                                                                         

55 TL

E263

Mangan tayini * (EN 16136, TS EN 16136 )

250 TL

 

MOTORİN ANALİZİ  (TS EN 590 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

180 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)   

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)

160 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93,EN ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E27

Toplam kirlilik * (EN 12662, TS EN 12662)

180 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264, TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

265 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini* (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)         

195 TL

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E42

Asit sayısı* (ASTM D 664)      

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

180 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530)                 

180 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105, ASTM D 446)

160 TL

E59

Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1)

675 TL

E60

Setan sayısı* ( EN 5165, TS EN ISO 5165, ASTM D 613)

600 TL

E61

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)* (EN 12916, TS EN 12916)

385 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı* (EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)

600 TL

E132

Yağ asidi metil esteri tayini *(EN 14078, TS EN 14078)

195 TL

E194

Motorinde element tayini – ICP metodu (metal başına) (ASTM D 7111)

(Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Lityum, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Silikon, Gümüş, Titanyum, Vanadyum, Çinko)  

305 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)

810 TL

E202

Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir)

800 TL

E203

Görünüm (ASTM D 4176)

55 TL

E204

Distile petrol ürünlerinde kaynama aralıklarının GC ile belirlenmesi (ASTM D 2887, ASTM D6352) 

490 TL

E247

Türetilmiş setan sayısı (ASTM D 7668)

380 TL

E263

Mangan tayini *(EN 16576, TS EN 16136)

250 TL

KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ

E13

Kükürt tayini* (EN ISO 8754,TS EN ISO 8754)

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)

160 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E33

Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016)

205 TL

E34

Ekstraksiyon yöntemi ile sediment tayini (EN ISO 3735, ASTM D 473, TS 6948 EN ISO 3735)

180 TL

E38

Saybolt viskozite tayini (ASTM D 88, TS 2031)

160 TL

E39

Su ve sediment tayini (ASTM D 1796, ISO 9030, TS 1150 ISO 9030)

180 TL

E42

Asit sayısı (ASTM D 664)

300 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(EN ISO 3104,TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105,ASTM D 446)

160 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370, ASTM D 4530)

180 TL

E63

Distilasyon ile su tayini * (EN 1428, TS EN 1428)

90 TL

E67

Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240, TS 1740)

190 TL

E149

Metal tayini - ICP Metodu (Metal Başına)-(IP 501)

Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor    

360 TL

E151

Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)           

385 TL

E205

Asfalten tayini (ASTM D 6560, IP 143, ASTM D 3279)

540 TL

E206

Uyumluluk ve kararlılık tayini (ASTM D 4740)

250 TL

E207

Hesaplanmış karbon aromatikliği indisi (CCAI) (ISO 8217 Annex-F)

(Yoğunluk ve Viskozite yaptırıldığında ücretsizdir.)

245 TL

E222

Görünüm* (İşletme içi metot)  

55 TL

BİYODİZEL ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, ASTM D 5453)

205 TL

E16

Oksidasyon kararlılığı (EN 14112, TS EN 14112)

210 TL

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E26

Parlama noktası tayini ( EN ISO 3679, TS EN ISO 3679 )

145 TL

E27

Toplam kirlilik  (EN 12662, TS EN 12662)

180 TL

E30

Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)         

195 TL

E31

Su tayini (EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E33

Akma noktası tayini (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016)

205 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS EN ISO 10370)                 

180 TL

E58

Kinematik viskozite tayini

(ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104,  TS 1451 EN ISO 3104)

160 TL

E60

Setan sayısı  (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165)

600 TL

E69

Sülfatlanmış kül tayini  (TS 1985, ISO 3987)

145 TL

E82

İyot sayısı  (EN 14111, TS EN 14111)

300 TL

E83

Asit sayısı  (EN 14104, TS EN 14104)

300 TL

E133

Net yanma ısısı  ( ASTM D 240)

290 TL

E135

Grup I metaller  (Sodyum+Potasyum)  (EN 14108, EN 14109)

340 TL

E136

Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum)  (EN 14538, TS EN 14538)

 340 TL

E137

Fosfor içeriği  (EN 14107, TS EN 14107)

255 TL

JET YAKIT  ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)

180 TL

E11

Doktor testi * (TS 2884)

120 TL

E13

Kükürt tayini * (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846)

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)

340 TL

E15

Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)                       

240 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E42

Asit sayısı * (ASTM D 664)

300 TL

E44

Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553)                  

575 TL

E58

Kinematik viskozite tayini *

(ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445)

160 TL

E96

Parlama noktası tayini * Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736)

160 TL

E101

İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)

130 TL

E102

Termal kararlılık * (JFTOT) (ASTM D 3241, TS ISO 6249)

865 TL

E103

Su reaksiyonu (ASTM D 1094)

200 TL

E104

Elektriksel iletkenlik (ASTM D 2624)

220 TL

E138

Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05)

(Distilasyon, yoğunluk, kükürt, hidrokarbon tiplerinin dağılımı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir).

500 TL

E208

Potansiyel sakızlanma miktarı (ASTM D 873)

320 TL

E209

Renk tayini * (ASTM D 6045)

100 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611 - A)

810 TL

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)

230 TL

GAZYAĞI ANALİZİ

E9

Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E10

Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405)

180 TL

E13

Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

205 TL

E14

Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)

340 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E26

Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)

145 TL

E42

Asit sayısı  (ASTM D 664)          

300 TL

E58

Kinematik viskozite tayini*

(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

160 TL

E96

Parlama Noktası Tayini - ABEL (ASTM D 56, IP 170)

160 TL

E101

İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)

130 TL

E110

Saybolt renk tayini* (ASTM D 156, ASTM D 6045)    

150 TL

E112

Yanma testi* (ASTM D 187, TS 2549)

380 TL

E209

Renk tayini * (ASTM D 6045)

100 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)

810 TL

E210

Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)

230 TL

E257

Görünüm* (İşletme içi metot)

55 TL

GENEL ANALİZLER

E42

Asit sayısı (ASTM D 664) 

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)

180 TL

E45

Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240)

220 TL

E211

Renk tayini Pt-Co - Lovibond  Metodu (ASTM D 5386)

135 TL

E248

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analizi 

800 TL

E255

Motorin YAME karışımı Oksidasyon Kararlığı * (EN 15751, TS EN 15751)

320 TL

E275

ICP Element Analizi

150 TL

E276

Klor Tayini 

150 TL

E307

X-ışını floresans spektroskopisi ile metal taraması

1.020 TL

BAZ YAĞI ANALİZİ

E9

Bakır korozyon (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)

108 TL

E13

Kükürt tayini  (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754,EN ISO 20847, TS ISO 20847)

205 TL

E20

Yoğunluk  (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)

85 TL

E31

Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)

120 TL

E39

Su ve sediment (ASTM D 1796, ISO 9030 TS 1150 ISO 9030) 

180 TL

E42

Asit sayısı  ( ASTM D 664)

300 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370 ASTM D 4530) 

180 TL

E122

Parlama noktası ( ASTM D 92 )   

145 TL

E124

Kinematik viskozite 40 C *

(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

375 TL

E125

Kinematik viskozite 100 C *

(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)

375 TL

E126

Viskozite indeksi * (TS ISO 2909)  

(40 ve 100 C de kinematik viskozite analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)

750 TL

 

E190

Yağda metal tayini (parametre başına) (ASTM D 5185) (Gümüş, Alüminyum, Bor, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Magnezyum, Mangan, Molibden, Sodyum, Nikel, Fosfor, Kurşun, Silisyum, Kalay, Titanyum, Vanadyum, Çinko, Kükürt, Potasyum)

310 TL

E214

Baz sayısı (ASTM D 4739)   

445 TL

E217

Renk tayini * (ASTM D 6045) 

140 TL

E262

Akma noktası * (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016)

505 TL

DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ

E13

Kükürt tayini* (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)

205 TL

E20

Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 

 85 TL

E25

Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 

160 TL

E26

Parlama noktası * (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 

145 TL

E29

Setan indisi* (EN ISO 4264,TS EN ISO 4264)

(Distilasyon ve Yoğunluk analizleri yaptırıldığında  ücretsizdir.)

265 TL

E33

Akma noktası tayini* (ASTM D 97,  ISO 3016, TS EN ISO 3016)  

205 TL

E42

Asit Sayısı* (ASTM D 664)  

300 TL

E43

Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)   

180 TL

E56

Karbon kalıntısı tayini* (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370)    

180 TL

E58

Kinematik viskozite * (EN ISO 3104 ,TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)

160 TL

E60

Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165)                                          

600 TL

E62

Oksidasyon kararlılığı ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)  

600 TL

E63

Distilasyon ile su tayini* (EN 1428, TS EN 1428)   

90 TL

E149

Metal tayini (parametre başına) (IP 501) (Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor)

360 TL

E215

Distilasyon ile su tayini (ISO 3733, ASTM D 95) 

180 TL

E151

Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2) 

385 TL

E201

Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)  

810 TL

E202

Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir)    

800 TL

E217

ASTM renk tayini * (Lovibond metodu- (ASTM D 6045))  

140 TL

E258

Görünüm* (İşletme içi metot)    

55 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Gaz Teknolojileri Laboratuvarı

DOĞALGAZ  TESTLERİ

E221

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)*

(EN ISO 6974, TS EN ISO 6975, ENISO 6974, EN ISO 6975 hesapla fiziksel özelliklerin

(ısıl değer, yoğunluk, wobbe endeksi) tayini * TS EN ISO 6976, EN ISO 6976)                 

1.800 TL

E221-1

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)+Gaz numune torbası

2.100 TL

E266

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi 

1.800 TL

E266-1

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi +Gaz numune torbası

2.100 TL

E291

Katı numunelerde H2/CO/CH4/CO2/N2 gaz adsorpsiyon eğirilenin belirlenmesi

(0-20 bar basınç aralığında) 

690  TL/numune/gaz

E299

Çok noktalı BET yüzey alanı analizi                                                                                      

370 TL

E302

Çoklu katalizör test sisteminde katalizör aktivite testleri

310 TL/saat

E311

Petrol Türevli Sıvı Ürünlerin Fraksiyonlu Distilasyonu -TBP

10.000

E312

Gaz Teknolojileri Teknik/Teknolojik Değerlendirme ve Danışmanlık Hizmetleri 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakıt Pili Laboratuvarı

YAKIT PİLİ  TESTLERİ

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

4 NOKTA PROB YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ

E155

Yüzeysel/Hacimsel İletkenlik  

320 TL

E277

Yüksek sıcaklık membran iletkenliği (100-180 °C)

2.310 TL

YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ

E159

Yakıt pili tek hücre performans testi (8 saat)

2.250 TL

E163

Elektrot hazırlanması

Katalizör yükleme miktarı, aktif alan, vb üzerinden belirlenecektir.

E295

Müşteri tanımlı membran elektrot ünitesi (MEÜ) hazırlama  

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E278

Yüksek sıcaklık (100-180 °C) membran yakıt pili testi (5-25 cm2)

2.900 TL

E296

Yakıt pili ömür testi    

260 TL/saat

YAKIT PİLİ YIĞINI

E279

PEM yakıt pili yığın üretimi                

                      Hücre sayısı ve istenilen güç üzerinden fiyat belirlenecektir.

E283

Yakıt pili eğitim kiti (1-5W borlu yakıt pili eğitim kiti)

9.120 TL

E292

2 kW PEM yakıt pili modülü       

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

E310

Metanol yakıt pilli eğitim kiti analizi

3.625 TL

         

 

 GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ

E164

Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2, O2, N2, CO2, He, CH4 gaz testleri)

1.625 TL

Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ

E223

Çift vidalı extruder ile grafit-polimer kompozit malzeme üretimi

5.450 TL

E280

Müşteri tanımlı polimer kompozit plaka üretimi    

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

YAKIT PİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

E281

Yakıt pili teknolojileri danışmanlık hizmetleri (saat)

570 TL

E282

Yakıt pili tasarım hizmeti (gün)

4.560 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakma ve Gazlaştırma Laboratuvarı

E259

Kömür ve biyokütle gazlaştırma deneyi ve teknik/teknolojik değerlendirmeler

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E309

Termokimyasal dönüşüm teknolojileri teknik/teknolojik değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri   

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E260

Kömür ve biyokütle yakma deneyi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E284

Azot veya Hava Ortamında Kömür ve biyokütlelerin termal analizi (TG-DTA)

288 TL

E285

Kömür ve biyokütlelerin termal davranışının incelenmesi sırasında FTIR ile çıkan gazların spektrogramların  çıkarılması (yorumlama hariç)

784 TL

E287

Kömürde helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini

334 TL

E288

Biyokütle ve atıklarda helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini

344 TL

E297

Fiziksel Adsorpsiyon Yöntemi ile Yüzey Alanı Ölçümü  

470 TL

E300

Katı ve sıvı yakıtlar ve atıklarda X-ışını floresans spektroskopisi ile içerik tayini

506 TL

E303

Tanecik Boyut Analizi Kuru Ölçüm (0,01-3500 µm) 

363 TL

E304

Tanecik Boyut Analizi Yaş Ölçüm (0,01-3500 µm)

363 TL

E308

Kömürün Öğütülebilirlik İndeksi Tayini (Hardgrove Yöntemi ile)

363 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.