Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Yakıt Analiz, LPG ve Gaz Analizleri Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR, AMBALAJ VE MİKTARLAR                                                                

KÖMÜR NUMUNELERİ: Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü vb.) numuneleri 2 kg’dan az 10 kg’dan fazla olmamalı ve numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

BİYOKÜTLE NUMUNELERİ: Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı, numunelere ön kurutma işlemi uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (arıtma çamuru, tavuk gübresi, mısır sapı, pamuk sapı gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

PETROL ÜRÜNÜ NUMUNELERİ: Fuel-oil, benzin, jet yakıtı gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel ve motorin numuneleri 4 litre’den az olmamalı,  numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla kapatılmış olmalıdır. Benzin numunelerinde, numune şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. Numunenin cinsi (fuel-oil no:6, özel kalorifer yakıtı, normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu, numunenin alınış tarihi ve saati gibi) numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır.

Gümrük numunelerinde Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numuneler teslim edilirken numunelerle birlikte teslim edilmelidir.

Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)  ay boyunca saklanır.

GAZ NUMUNELERİ: Gaz numunelerinin mümkünse asgari 4-5 bar basınçta olmak üzere, 500 cc. ve üzeri paslanmaz çelikten, ¼ inç (6,35 mm) boru bağlantı yapmaya müsait vana çıkışlı, manometreli numune kaplarına alınmalıdır. Gaz numunelerinin sızdırmazlığı ve analize uygun yeterli basınçta olduğu kontrol edilmelidir. Analizi istenen numuneler kontrol için en az 2  adet numune kabı ile gönderilmelidir. Çelik, paslanmaz, basınçlı ve sızdırmaz özellikli gaz numune tüplerin tedarik edilememesi durumunda gaz numunesi, tedlar bag olarak tariflendirilen sızdırmaz özellikli polimerik gaz numune torbası içerisine doldurularak en az 2 adet olacak şekilde gönderilmelidir.

Resmi kurumlar tarafından gönderilen petrol ürünü, gaz ve kömür numunelerinde numune mühürlü ise mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir.

YAKIT PİLİ  NUMUNELERİ: Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin

E-posta: enerji.analiz@ tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 93

 

Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı

KÖMÜR ANALİZİ

E1

Toplam kükürt tayini* (ASTM D 4239)

230 TL

E3

Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 5865

280TL

E4 

Alt ısıl değer tayini* (ASTM D 5865, ISO 1928) 

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül ,toplam kükürt analizleri yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

1080 TL

E5 

Nem tayini* (ASTM D 3173, ASTM D 7582)

190 TL

E6 

Uçucu madde tayini* (ASTM D 3175, ASTM D 7582)

190 TL

E7

Kül tayini* (ASTM D 3174, ASTM D 7582)

190 TL

E8

Serbest kabarma endeksi * (ASTM D 720)

160 TL

E48

Külde kükürt tayini (ASTM D 4239)

420 TL

E49

Örnek hazırlama* (ASTM D 2013)

180 TL

E198

Kül ergime sıcaklığı tayini   (ASTM D 1857)

700 TL

E199

Elementel analiz (C,H,N-O)** (ASTM D 5373)

800 TL

E305

Oksijen tayini (CHN, kül, nem, kükürt analiz sonuçları ile hesaplanır.)

1410 TL

E261

Yetki Belgesi Kapsamındaki Kömür Analizi “2020 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi”ne göre belirlenecektir.

1260 TL

 
 

Not: **Toplam kükürt analizi, nem ve kül analizi ile birlikte yapıldığında elementel oksijen değeri de verilebilir.

BİYOKÜTLE ANALİZİ

E195

Örnek hazırlama

250 TL

E196

Kısa analiz (nem, uçucu, kül) tayini

550 TL

E197

Toplam kükürt tayini

270 TL

E251

Kül ergime sıcaklığı tayini

800 TL

E252

Elementel analiz (C,H,N)

800 TL

E253

Üst ısıl değer tayini

280 TL

E254

Alt ısıl değer tayini

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül,  toplam  kükürt, elementel analiz yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

1.890 TL

E276

Klor Tayini

120 TL

E306

Oksijen Tayini (CHN, Kül, Nem, Kükürt , Klor analiz sonuçları ile hesaplanır.)

1720 TL

Sıvı Yakıt Analiz Laboratuvarı

BENZİN ANALİZİ (TS EN 228 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
E9 Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90 TL
E10 Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405) 150 TL
E11 Doktor testi* (TS 2884) 100 TL
E12 Kurşun tayini* (EN 237, TS EN 237) 280 TL
E13 Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN 20846) 170 TL
E14 Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 280 TL
E15 Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246) 200 TL
E16 Oksidasyon kararlılığı testi * (EN ISO 7536, TS 2646 EN ISO 7536, ASTM D 525) 175 TL
E17 Oktan sayısı RON* (ASTM D 2699, ISO 5164, TS EN ISO 5164) 400 TL
E18 Oktan sayısı MON* (ASTM D 2700, ISO 5163, TS EN ISO 5163) 400 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E44 Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553) 480TL
E52 Buhar kilitlenme indeksi* (TS EN 228) (Distilasyon ve Reid Buhar Basıncı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.) 220 TL
E53 Oksijenli bileşiklerin tayini* (EN 13132, TS EN 13132) 400 TL
E54 Benzen tayini *(GC metodu ile) (EN 12177, TS EN 12177) 180 TL
E131 Buhar basıncı tayini (DVPE)* (EN 13016-1, TS EN 13016-1) 70 TL
E256 Görünüm* (İşletme içi metot) 55 TL
E263 Mangan tayini * (EN 16136, TS EN 16136 ) 205 TL
MOTORİN ANALİZİ (TS EN 590 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
E9 Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90 TL
E10 Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405) 150 TL
E13 Kükürt tayini* (ASTM D 5453, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754) 170 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E25 Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 130 TL
E26 Parlama noktası tayini* (ASTM D 93,EN ISO 2719, TS EN ISO 2719) 120 TL
E27 Toplam kirlilik * (EN 12662, TS EN 12662) 150 TL
E29 Setan indisi* (EN ISO 4264, TS EN ISO 4264) (Distilasyon ve yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.) 220 TL
E30 Soğuk filtre tıkanma noktası tayini* (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C) 160 TL
E31 Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937) 100 TL
E42 Asit sayısı* (ASTM D 664) 250 TL
E43 Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015) 150 TL
E56 Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530) 150 TL
E58 Kinematik viskozite tayini * (EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105, ASTM D 446) 130 TL
E59 Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1) 560 TL
E60 Setan sayısı* ( EN 5165, TS EN ISO 5165, ASTM D 613) 500 TL
E61 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)* (EN 12916, TS EN 12916) 320 TL
E62 Oksidasyon kararlılığı* (EN ISO 12205, TS EN ISO 12205) 500 TL
E132 Yağ asidi metil esteri tayini *(EN 14078, TS EN 14078) 160 TL
E194 Motorinde element tayini – ICP metodu (metal başına) (ASTM D 7111) (Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Lityum, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Silikon, Gümüş, Titanyum, Vanadyum, Çinko) 255 TL
E201 Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 675 TL
E202 Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir) 650 TL
E203 Görünüm (ASTM D 4176) 55 TL
E204 Distile petrol ürünlerinde kaynama aralıklarının GC ile belirlenmesi (ASTM D 2887, ASTM D6352) 410 TL
E247 Türetilmiş setan sayısı (ASTM D 7668) 310 TL
E263 Mangan tayini *(EN 16576, TS EN 16136) 205 TL
KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ
E13 Kükürt tayini* (EN ISO 8754,TS EN ISO 8754) 170 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E25 Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 130 TL
E26 Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 120 TL
E33 Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016) 170 TL
E34 Ekstraksiyon yöntemi ile sediment tayini (EN ISO 3735, ASTM D 473, TS 6948 EN ISO 3735) 150 TL
E38 Saybolt viskozite tayini (ASTM D 88, TS 2031) 130 TL
E39 Su ve sediment tayini (ASTM D 1796, ISO 9030, TS 1150 ISO 9030) 150 TL
E42 Asit sayısı (ASTM D 664) 250 TL
E58 Kinematik viskozite tayini * (EN ISO 3104,TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105,ASTM D 446) 130 TL
E56 Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370, ASTM D 4530) 150 TL
E63 Distilasyon ile su tayini * (EN 1428, TS EN 1428) 75 TL
E67 Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240, TS 1740) 155 TL
E149 Metal tayini - ICP Metodu (Metal Başına)-(IP 501) Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor 300 TL
E151 Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2) 320 TL
E205 Asfalten tayini (ASTM D 6560, IP 143, ASTM D 3279) 450 TL
E206 Uyumluluk ve kararlılık tayini (ASTM D 4740) 205 TL
E207 Hesaplanmış karbon aromatikliği indisi (CCAI) (ISO 8217 Annex-F) (Yoğunluk ve Viskozite yaptırıldığında ücretsizdir.) 200 TL
E222 Görünüm* (İşletme içi metot) 55 TL
BİYODİZEL ANALİZİ
E9 Bakır korozyon testi (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90TL
E13 Kükürt tayini (EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, ASTM D 5453) 170 TL
E16 Oksidasyon kararlılığı (EN 14112, TS EN 14112) 175 TL
E20 Yoğunluk (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E26 Parlama noktası tayini ( EN ISO 3679, TS EN ISO 3679 ) 120 TL
E27 Toplam kirlilik (EN 12662, TS EN 12662) 150 TL
E30 Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C) 160 TL
E31 Su tayini (EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937) 100 TL
E33 Akma noktası tayini (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016) 170 TL
E56 Karbon kalıntısı tayini (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS EN ISO 10370) 150 TL
E58 Kinematik viskozite tayini (ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104) 130 TL
E60 Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165) 500 TL
E69 Sülfatlanmış kül tayini (TS 1985, ISO 3987) 120 TL
E82 İyot sayısı (EN 14111, TS EN 14111) 250 TL
E83 Asit sayısı (EN 14104, TS EN 14104) 250 TL
E133 Net yanma ısısı ( ASTM D 240) 240 TL
E135 Grup I metaller (Sodyum+Potasyum) (EN 14108, EN 14109) 280 TL
E136 Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum) (EN 14538, TS EN 14538) 280TL
E137 Fosfor içeriği (EN 14107, TS EN 14107) 210 TL
JET YAKIT ANALİZİ
E9 Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90 TL
E10 Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405) 150 TL
E11 Doktor testi * (TS 2884) 100 TL
E13 Kükürt tayini * (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846) 170 TL
E14 Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 280 TL
E15 Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246) 200 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E42 Asit sayısı * (ASTM D 664) 250 TL
E44 Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553) 480 TL
E58 Kinematik viskozite tayini *
(ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445)
130 TL
E96 Parlama noktası tayini * Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736) 130TL
E101 İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014) 105 TL
E102 Termal kararlılık * (JFTOT) (ASTM D 3241, TS ISO 6249) 720 TL
E103 Su reaksiyonu (ASTM D 1094) 165 TL
E104 Elektriksel iletkenlik (ASTM D 2624) 180 TL
E138 Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05) (Distilasyon, yoğunluk, kükürt, hidrokarbon tiplerinin dağılımı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir). 415 TL
E208 Potansiyel sakızlanma miktarı (ASTM D 873) 265 TL
E209 Renk tayini * (ASTM D 6045) 75 TL
E201 Anilin noktası tayini (ASTM D 611 - A) 675 TL
E210 Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16) 190 TL
GAZYAĞI ANALİZİ
E9 Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90 TL
E10 Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS EN ISO 3405) 150 TL
E13 Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754) 170 TL
E14 Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012) 280 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E26 Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 120 TL
E42 Asit sayısı (ASTM D 664) 250 TL
E58 Kinematik viskozite tayini* (EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105) 130 TL
E96 Parlama Noktası Tayini - ABEL (ASTM D 56, IP 170) 130 TL
E101 İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014) 105 TL
E110 Saybolt renk tayini* (ASTM D 156, ASTM D 6045) 120 TL
E112 Yanma testi* (ASTM D 187, TS 2549) 315 TL
E209 Renk tayini * (ASTM D 6045) 75 TL
E201 Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 675 TL
E210 Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16) 190 TL
E257 Görünüm* (İşletme içi metot) 55 TL
GENEL ANALİZLER
E42 Asit sayısı (ASTM D 664) 250 TL
E43 Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015) 150 TL
E45 Üst ısıl değer tayini (ASTM D 240) 180 TL
E211 Renk tayini Pt-Co - Lovibond Metodu (ASTM D 5386) 110 TL
E248 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analizi 660 TL
E255 Motorin YAME karışımı Oksidasyon Kararlığı * (EN 15751, TS EN 15751) 265 TL
E275 ICP Element Analizi 120 TL
E276 Klor Tayini 120 TL
E307 X-ışını floresans spektroskopisi ile metal taraması 850 TL
BAZ YAĞI ANALİZİ
E9 Bakır korozyon (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160) 90 TL
E13 Kükürt tayini (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754,EN ISO 20847, TS ISO 20847) 170TL
E20 Yoğunluk (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E31 Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937) 100 TL
E39 Su ve sediment (ASTM D 1796, ISO 9030 TS 1150 ISO 9030) 150 TL
E42 Asit sayısı ( ASTM D 664) 250 TL
E56 Karbon kalıntısı tayini (EN ISO 10370, TS EN ISO 10370 ASTM D 4530) 150 TL
E122 Parlama noktası ( ASTM D 92 ) 120 TL
E124 Kinematik viskozite 40 C * (ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105) 310 TL
E125 Kinematik viskozite 100 C * (ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105) 310 TL
E126 Viskozite indeksi* (TS ISO 2909) (40 ve 100 C de kinematik viskozite analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.) 260 TL
E190 Yağda metal tayini (parametre başına) (ASTM D 5185) (Gümüş, Alüminyum, Bor, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir, Magnezyum, Mangan, Molibden, Sodyum, Nikel, Fosfor, Kurşun, Silisyum, Kalay, Titanyum, Vanadyum, Çinko, Kükürt, Potasyum) 255 TL
E214 Baz sayısı (ASTM D 4739) 370 TL
E217 Renk tayini * (ASTM D 6045) 115 TL
E262 Akma noktası * (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016) 420 TL
DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ
E13 Kükürt tayini* (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754) 170 TL
E20 Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185) 70 TL
E25 Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245) 130 TL
E26 Parlama noktası * (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719) 120 TL
E29 Setan indisi* (EN ISO 4264,TS EN ISO 4264) (Distilasyon ve Yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.) 220 TL
E33 Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS EN ISO 3016) 170 TL
E42 Asit Sayısı* (ASTM D 664) 250 TL
E43 Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015) 150 TL
E56 Karbon kalıntısı tayini* (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370) 150 TL
E58 Kinematik viskozite * (EN ISO 3104 ,TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105) 130 TL
E60 Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS EN ISO 5165) 500 TL
E62 Oksidasyon kararlılığı ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205) 500 TL
E63 Distilasyon ile su tayini* (EN 1428, TS EN 1428) 75 TL
E149 Metal tayini (parametre başına) (IP 501) (Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor) 300 TL
E215 Distilasyon ile su tayini (ISO 3733, ASTM D 95) 150 TL
E151 Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2) 320 TL
E201 Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A) 675 TL
E216 Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir) 650 TL
E217 ASTM renk tayini * (Lovibond metodu- (ASTM D 6045)) 115 TL
E258 Görünüm* (İşletme içi metot) 55 TL

Gaz Teknolojileri Laboratuvarı

DOĞALGAZ  TESTLERİ

E221

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)*

(EN ISO 6974, TS EN ISO 6975, ENISO 6974, EN ISO 6975 hesapla fiziksel özelliklerin

(ısıl değer, yoğunluk, wobbe endeksi) tayini * TS EN ISO 6976, EN ISO 6976)                 

1.500 TL

E221-1

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)+Gaz numune torbası

1.750 TL

E266

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi 

1.500 TL

E266-1

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi +Gaz numune torbası

1.750 TL

E291

Katı numunelerde H2/CO/CH4/CO2/N2 gaz adsorpsiyon eğirilenin belirlenmesi

(0-20 bar basınç aralığında) 

575 TL/numune/gaz

E299

Çok noktalı BET yüzey alanı analizi                                                                                      

305 TL

E302

Çoklu katalizör test sisteminde katalizör aktivite testleri

255 TL/saat

Yakıt Pili Laboratuvarı

YAKIT PİLİ  TESTLERİ

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

4 NOKTA PROB YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ

E155

Yüzeysel/Hacimsel İletkenlik  

320 TL

E277

Yüksek sıcaklık membran iletkenliği (100-180 °C)

1.925 TL

YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ

E159

Yakıt pili tek hücre performans testi (8 saat)

1.725 TL

E163

Elektrot hazırlanması

Katalizör yükleme miktarı, aktif alan, vb üzerinden belirlenecektir.

E295

Müşteri tanımlı membran elektrot ünitesi (MEÜ) hazırlama   

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E278

Yüksek sıcaklık (100-180 °C) membran yakıt pili testi (5-25 cm2)

2.400 TL

E296

Yakıt pili ömür testi   

200 TL/saat

YAKIT PİLİ YIĞINI

E279

PEM yakıt pili yığın üretimi  

 Hücre sayısı ve istenilen güç üzerinden fiyat belirlenecektir.

E283

Yakıt pili eğitim kiti (1-5W borlu yakıt pili eğitim kiti)

7.600 TL

E292

2 kW PEM yakıt pili modülü 

120.000 TL

E310

Metanol yakıt pilli eğitim kiti analizi

3.020 TL

         

 GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ

E164

Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2, O2, N2, CO2, He, CH4 gaz testleri)

1.350 TL

Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ

E223

Çift vidalı extruder ile grafit-polimer kompozit malzeme üretimi

4.550 TL

E280

Müşteri tanımlı polimer kompozit plaka üretimi     

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

YAKIT PİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

E281

Yakıt pili teknolojileri danışmanlık hizmetleri (saat)

475 TL

E282

Yakıt pili tasarım hizmeti (gün)

3.800 TL

Yakma ve Gazlaştırma Laboratuvarı

YAKIT PİLİ  TESTLERİ

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

4 NOKTA PROB YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ

E155

Yüzeysel/Hacimsel İletkenlik                                                                                                                  

320 TL

E277

Yüksek sıcaklık membran iletkenliği (100-180 °C)

1.925 TL

YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ

E159

Yakıt pili tek hücre performans testi (8 saat)

1.725 TL

E163

Elektrot hazırlanması

Katalizör yükleme miktarı, aktif alan, vb üzerinden belirlenecektir.

E295

Müşteri tanımlı membran elektrot ünitesi (MEÜ) hazırlama        

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E278

Yüksek sıcaklık (100-180 °C) membran yakıt pili testi (5-25 cm2)

2.400 TL

E296

Yakıt pili ömür testi                                                                                                         

200 TL/saat

YAKIT PİLİ YIĞINI

E279

PEM yakıt pili yığın üretimi                

                      Hücre sayısı ve istenilen güç üzerinden fiyat belirlenecektir.

E283

Yakıt pili eğitim kiti (1-5W borlu yakıt pili eğitim kiti)

7.600 TL

E292

2 kW PEM yakıt pili modülü                                                                                                                      

120.000 TL

E310

Metanol yakıt pilli eğitim kiti analizi

3.020 TL

         

 GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ

E164

Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2, O2, N2, CO2, He, CH4 gaz testleri)

1.350 TL

Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ

E223

Çift vidalı extruder ile grafit-polimer kompozit malzeme üretimi

4.550 TL

E280

Müşteri tanımlı polimer kompozit plaka üretimi     

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

YAKIT PİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

E281

Yakıt pili teknolojileri danışmanlık hizmetleri (saat)

475 TL

E282

Yakıt pili tasarım hizmeti (gün)

3.800 TL