“Biomasud Plus - Konutlar İçin Akdeniz Ülkelerine Özgü Katı Biyoyakıt Pazarının Geliştirilmesi” Çalıştayı

-A +A

Proje hakkında

“BIOMASUD PLUS - Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels”      projesi, biyoyakıt piyasasında yer alan katı biyoyakıtların türü, kalite standartları ve kalite sertifikasyon sistemi üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen 11 ortaklı (Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Slovenya, Avusturya ve Hırvatistan'dan araştırma merkezlerinin dahil olduğu) bir projedir. TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, 1 Ocak 2016 tarihinde başlatılan ve UFUK 2020 programı tarafından desteklenen bu projenin ortaklarından biridir.

Katı biyoyakıtlar için BIOMASUD® kalite ve sürdürülebilirlik etiketi 2013 yılında gerçekleştirilen INTERREG SUDOE IV BIOMASUD projesi kapsamında geliştirilmiştir. İspanya, Portekiz ve Fransa'nın güneybatısında yer alan bazı kurumlar bu etikete sahiptir. Şu an için bu etiket odun parçaları, zeytin çekirdekleri ve yaygın olan kabuklar için kullanılmaktadır. Bu etiketin kalite kontrol prosedürleri BIOMASUD® etiketi el kitabında yer almaktadır. Projenin genel amaçları aşağıda verilmektedir:

 • Evsel ısıtma uygulamalarında kullanılacak Akdeniz ülkelerine özgü katı biyoyakıtlar (zeytin çekirdeği, zeytin budama atıkları, üzüm budama atıkları, fındık kabuğu, ceviz kabuğu, fıstık kabuğu) için sürdürülebilir bir sertifikasyon sistemi geliştirilmesi
 • Her bir ortak için ulusal katı biyoyakıt piyasasının mevcut durum analizi, karşılaşılan sorunlar ve bunların aşılmasına yönelik potansiyel tedbirlerin belirlenmesi
 • Geliştirilmiş olan etiketleme ve standart sistemine ülke istatistiklerinin dahil edilmesi
 • Katı biyoyakıt piyasasının iyileştirilmesi ve paydaşların bilgilendirilmesi
 • Ticari boylerlerin davranışlarının incelenmesi ve standardize edilmiş kabukların ve çekirdeklerinin kullanımlarının incelenmesi
 • BIOMASUD® etiketleme sisteminin bütün Akdeniz ülkelerine yaygınlaştırılması
 • Biyoyakıt kalitesi açısından ihtiyaçların belirlenmesi
 • BIOMASUD® kalite sertifikasyonunun bütün Akdeniz ülkelerine yaygınlaştırılması
 • Akdeniz ülkelerine özgü biyoyakıtların kullanıldığı ticari biyokütle kazanlarının verim ve emisyonlarının karakterizasyonunun yapılması
 • Küçük ve orta ölçekli (<1 MW termal) kapasitede ısı dönüşümünde kullanılacak biyokütle kazan ve fırınlar için kılavuzların hazırlanması
 • Yerel, bölgesel ve ulusal seviyede biyokütle tedarik zincirinin optimizasyonu için biyokütle kaynakları bilgi sisteminin (BIORAISE GIS) tüm Akdeniz ülkelerine yaygınlaştırılması

Çalıştay

Proje kapsamında her bir ortağın kendi ülkesinde bir "Odak Grubu" oluşturarak BIOMASUD® etiketleme sistemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunması hedeflenmektedir. Sözkonusu "Odak Grup"; politikacılar, dernekler, laboratuvarlar, denetleme kurumları, sertifikasyon kurumları, biyoyakıt üreticileri, biyokütle dağıtıcılarından oluşmaktadır. Proje kapsamında, ülkemize ait biyoyakıt türleri ve kaliteleri belirlenecek olup ticari uygulamalar için her bir biyoyakıtın özellikleri etiketleme sistemiyle ortaya konacaktır. Projenin "Tanıtım ve Yaygınlaştırma" iş paketi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay kapsamında proje hakkında bilgi verilmesi, BIOMASUD® kalite ve sürdürülebilirlik etiketinin Türkiye'de uygulanabilirliğinin tartışılması, bu konuda karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili fikir alışverişinde bulunulması hedeflenmiştir. Odak grup çalıştayı 27 Şubat 2017 tarihinde TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya üniversitelerden, bakanlıklardan, TÜBİTAK MAM enstitülerinden ve özel sektör kuruluşlarından katılım sağlanmıştır. Çalıştayın açılış oturumu TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Osman Okur’un açılış konuşması ile başlamıştır. Açılış konuşmasının ardından MAM tanıtım filmi izlenmiştir. Oturumun ilk konuşmacısı Proje Yürütücüsü Berrin Engin, BIOMASUD PLUS projesinin tanıtımı, proje kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri ele alan sunumu katılımcılarla paylaşmıştır. Oturumun ikinci konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM Türkiye’deki orman kaynaklı biyokütle potansiyeli ve türleri hakkında bilgi vermiştir. Bu sunumun ardından Enerji Enstitüsü Başuzman Araştırmacılarından Namık Ünlü “Biyokütle Termokimyasal Dönüşüm Teknolojileri” konulu sunumu yapmıştır.

 

Fotoğraflar

“Biomasud Plus - Konutlar İçin Akdeniz Ülkelerine Özgü Katı Biyoyakıt Pazarının Geliştirilmesi” Çalıştayı
18.05.2017